تاریخچه نورگشت

تاریخچه شرکت نورگشت هرمزان

شرکت گردشگری و مسافرت هوایی نورگشت هرمزان تحت شماره ثبت ۳۵۰۷۹۵ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۶ در اداره ثبت شرکتهای تهران با موضوع فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت رسیده است.

شرکت نورگشت هرمزان دارای مجوز بند “ب” از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به شماره ۸۰۸۱-۱۲۶/۹۱۲ و مجوز بند “الف” از سازمان هواپیمایی کشوری به شماره ۶۷۸۸ می باشد.